NOOZ ที่นอน/ท็อปเปอร์/หมอน ลดราคาพิเศษกว่า 50% คลิกที่นี่เพื่อรับสิทธิ์

บริษัท ฮอริซอน กรุป (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขใช้บริการเว็บไซต์นี้ (“ข้อกำหนด”) ทำขึ้นโดยบริษัท ฮอริซอน กรุป (ประเทศไทย) จำกัด (“ฮอริซอน“) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้บริการและขายสินค้าให้แก่ท่านผ่านเวบไซต์ [https://nooz-sleep.com] (“เว็บไซต์“) ในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ท่านได้ยืนยันว่าท่านได้ทำความเข้าใจกับข้อกำหนดฉบับนี้ หากท่านไม่ร้องรับลำตกลงตามข้อกำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ ฮอริซอนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดอยู่อย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์ของท่าน อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย รวมทั้งการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้และ/หรือเข้าไปดูข้อมูลใดๆของเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้บริการนี้

การใช้งานเว็บไซต์

สิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์

ท่านจะสามารถใช้งานเว็บไซด์นี้ได้ ภายหลังจากที่ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดนี้แล้ว  ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะต้องอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของการซื้อสินค้าเท่านั้น  ถ้าหากท่านมีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ การยอมรับข้อกำหนดนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านจะต้องเป็นผู้ยอมรับข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์นี้แทนท่าน (ในทางปฏิบัติจะทราบอย่างไรหรือจะให้พ่อแม่ให้ความยินยอมอย่างไร )  ฮอริซอนขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ(ขายสินค้า) แก่ผู้ที่อายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์  กรุณาอย่าพยายามที่จะลงทะเบียนใช้บริการหรือส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่ฮอริซอน รวมถึงชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์  หากท่านเชื่อว่าฮอริซอนอาจจะมีข้อมูลจากหรือเกี่ยวกับผู้ที่มีอายุไม่ครบ 13 ปีบริบูรณ์ โปรดติดต่อฮอริซอนที่ [email protected] และทางฮอริซอนจะดำเนินกระบวนการสืบสวน และหากพบว่าผู้ใช้งานนั้นมีอายุไม่ครบ 13 ปี ทางฮอริซอนจะดำเนินการลบข้อมูลออกจากระบบทันที ผู้ใช้งานที่ถูกฮอริซอนลบข้อมูลออกจากระบบตามกรณีนี้ จะไม่สามารถเข้าใช้บริการเว็บไซด์ได้ จนกว่าผู้ใช้งานจะมีท่านสมบัติในเรื่องอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้  ความพยายามที่จะโอนถ่ายสิทธิหน้าที่หรือภาระหน้าที่ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะ

บัญชีสมาชิกของฮอริซอน

ฮอริซอนมีบริการ(ซื้อสินค้า)ให้แก่ท่านผ่านทาง Facebook (ท่านจะต้องทำการลงทะเบียนกับทาง Facebook ก่อนที่จะเข้าใช้บริการนี้ได้)  ท่านจะต้องรับรองว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพัน  ปฏิบัติตามนโยบาย Facebook ทั้งหมด  และท่านจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ด้วย   ถ้าท่านลงทะเบียนเข้าใช้บริการผ่านทาง Facebook ฮอริซอนขอให้ท่านใช้รหัสผู้ใช้ของท่านที่ใช้ในการลงทะเบียนที่ฮอริซอนเป็นรหัสเดียวกันกับชื่อผู้ใช้งานของท่านใน Facebook หากท่านลงชื่อเข้าใช้บริการผ่านทาง Facebook ท่านจะให้ข้อมูลประจำตัวของบัญชี Facebook ของท่านและท่านยินยอมที่จะมีข้อมูลในบัญชีส่งเข้าบัญชีของท่านและท่านจะต้องยอมรับว่าจะใช้บัญชี Facebook ที่ท่านเป็นเจ้าของเท่านั้น

ฮอริซอนขอส่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ ให้กับบุคคลที่สาม สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดส่งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นจากเราตามโอกาสต่าง ๆ ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร ข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงกดลิงค์ยกเลิกข่าวสารจากท้ายจดหมายข่าวที่ท่านได้รับ  เมื่อท่านทำการยกเลิกบริการข่าวสารนั่นแล้ว ท่านจะไม่ได้รับข่าวสารจากฮอริซอนอีก การยกเลิกรับข่าวสารต่าง ๆ จากฮอริซอน จะทำให้ท่านไม่ได้รับทราบข่าวสาร การแจ้งเตือนต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดแล้ว  ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

กฎการบริการ

ท่านจะไม่ดำเนินการใด ๆ หรือมีส่วนรู้เห็นหรือเข้าร่วมดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ทำซ้ำ เผยแพร่หรือเปิดเผยส่วนหนึ่งของบริการใด ๆ ในสื่อใด ๆ (2) การส่งสแปม จดหมายลูกโซ่หรืออีเมลที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ (3) พยายามที่จะแทรกแซงระบบหรือการรักษาความปลอดภัยหรือถอดรหัสสัญญาณใด ๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้บริการของฮอริซอน (4) การดำเนินการที่มีการกำหนดหรืออาจจะกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฮอริซอนแต่เพียงผู้เดียว การดาว์นโหลดไม่สมควรหรือมีขนาดใหญ่บนเว็ปไซต์ของบริษัท (5) อัพโหลดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไวรัส เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่ทำลายระบบของฮอริซอน (6) การเก็บรวบรวมหรือเก็บเกี่ยวข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่นผ่านทางระบบฮอริซอน (7) ใช้บริการของฮอริซอนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า (8) ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นหรือการหลอกลวงอื่นๆที่ผูกพันกับบุคคลหรือนิติบุคคล การทำการหลอกลวงที่ปิดบังหรือพยายามที่จะปิดบังตัวตนของท่าน (9) ขัดขวางการดำเนินการของระบบ (10) การเข้าถึงเนื้อหาใดๆในบริการผ่านเทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นที่นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจากฮอริซอน

การเข้าถึงเนื้อหา ภาพ และเสียงที่มีอยู่ในบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจาก Streaming (ที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เป็นการต้องห้าม  (“Streaming” หมายถึงการส่งข้อมูลผ่านดิจิตอลในรูปแบบการทำงานของภาพและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากบริการของฮอริซอนไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ หรือหมายถึงการที่ท่านเล่นมัลติมีเดียผ่านเว็บไซด์ฮอริซอน ) ซึ่งข้อมูลนั้นมีไว้สำหรับผู้ชม กำลังดูเวลาจริง ฮอริซอนไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล เก็บไว้อย่างถาวรหรือชั่วคราวหรือแจกจ่ายข้อมูลใดๆ

ฮอริซอนขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการ การหยุดให้บริการ หรือคุณลักษณะของการให้บริการ หรือการเพิ่มข้อจำกัดในการใช้บริการ ฮอริซอนอาจจะยกเลิกหรือระงับการเข้าใช้บริการของท่านชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งรวมไปถึงกรณีท่านละเมิดข้อกำหนดนี้

ท่านต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบหรือการมีส่วนร่วมของท่านกับสมาชิกท่านอื่นของฮอริซอน ฮอริซอนขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อพิพาทระหว่างท่านและสมาชิกท่านอื่นๆของฮอริซอน ฮอริซอนไม่ผูกพันหรือต้องรับผิดชอบสำหรับการโต้ตอบของท่านและสมาชิกท่านอื่นๆของฮอริซอน

รายละเอียดของผู้ใช้

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงสิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในการทำงาน และอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่เรามีอยู่ในขณะนี้หรืออาจจะมีในอนาคต

ฮอริซอนจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้ใด ๆ ที่ท่าน หรือผู้ใช้อื่น ๆ หรือบุคคลที่สามได้แสดงไว้หรือส่งผ่านบริการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อมูล ของผู้ใช้และผลของการแสดงข้อมูลหรือการเผยแพร่ของท่าน และท่านยอมรับว่าฮอริซอนเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอการแสดงข้อมูลของท่านและเนื้อหาของผู้ใช้ของท่าน   ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านอาจจะนำเสนอข้อมูลของผู้ใช้ที่อาจจะไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม หรืออาจจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ใดๆของท่าน และท่านยอมรับว่าฮอริซอนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำนั้น ฮอริซอนไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่ท่านได้กระทำขึ้น

สิทธิ์ของผู้ใช้บริการ

บริการของฮอริซอน

ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ท่านตกลงจะไม่ผูกขาด จำกัด การใช้งานหรือบริการของฮอริซอนแต่เพียงผู้เดียว ความเป็นสมาชิกของท่านไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้  ฮอริซอนขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตในการให้บริการรวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆของฮอริซอน ฮอริซอนอาจจะยกเลิกการเป็นสามชิกของท่านได้ตลอดเวลาไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

กรรมสิทธิ์ของเรา

ข้อมูลของท่านที่มีอยู่ หรือข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับฮอริซอน รวมถึงซอฟแวร์, ภาพ, ข้อความ, กราฟิก, โลโก้ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการลิขสิทธิ์ภาพ เสียง วิดีโอ เพลง และข้อมูลของท่าน (“เนื้อหาของฮอริซอน“) และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นทรัพย์สินเฉพาะของฮอริซอน เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ ทั้งนี้ไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่จะทำให้ท่านได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น   และท่านตกลงที่จะไม่ขาย ให้สิทธิ์ เช่า แก้ไข แจกจ่าย คัดลอก ทำซ้ำ โยกย้าย หรือแสดงต่อสาธารณะ  ดำเนินการตีพิมพ์ ดัดแปลง แก้ไข หรือทำซ้ำจากเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้บนเว็ปไซต์ การใช้ข้อมูลฮอริซอนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากฮอริซอนเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง

นโยบายความปลอดภัย

ฮอริซอนให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม ฮอริซอนไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถที่จะล่วงล้ำมาตรการรักษาความปลอดภัยของฮอริซอน หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ท่านรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกบุคคลที่สามกระทำการดังกล่าวได้  ทั้งนี้ฮอริซอนจะทำให้ดีที่สุดในการรัษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บุคคลที่สาม

บริการของฮอริซอนอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  โฆษณา บริการ ข้อเสนอพิเศษหรือกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ หรือแม้แต่กิจกรรมที่ไม่ได้จัดหรือควบคุมโดยฮอริซอน  ฮอริซอนไม่รับรองหรือรับผิดชอบใด ๆ กับการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หากท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามผ่านบริการเช่น ทาง Facebook Connect ฮอริซอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ได้เกิดขึ้นกับท่านจากการใช้บริการเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม  ท่านเข้าใจว่าข้อตกลงนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของฮอริซอนไม่มีผลบังคับกับการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้การติดต่อหรือการมีส่วนร่วมในโปรโมชั่นของผู้โฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าและเงื่อนไขอื่นๆ (เช่นการรับประกัน) เป็นเพียงการติดต่อระหว่างท่านและผู้โฆษณาดังกล่าว ท่านยอมรับว่าฮอริซอนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับผู้โฆษณาดังกล่าว

การป้องกัน

ท่านตกลงที่จะปกป้อง  ป้องกัน  และระงับความเสียหายของฮอริซอนและบริษัทย่อย ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ผู้จัดการ และบริษัทในเครืออื่น ๆ รวมทั้งพนักงานของผู้รับเหมา ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ตำรวจ และกรรมการจากความเสียหายใดๆ และการเรียกร้องความเสียหาย ภาระขาดทุน หนี้สินที่มีภาระค่าใช้จ่าย หรือชำระหนี้และค่าใช้จ่าย(รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าทนาย) ที่เกิดขึ้นจาก (1) การใช้งานและการเข้าถึงบริการใดรวมทั้งข้อมูลหรือเนื้อหาที่ส่งผ่านหรือที่ได้รับจากท่าน (2) การทำละเมิดระยะเวลาของข้อตกลงนี้ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดใดๆของการเป็นตัวแทนและการรับประกันที่ท่านทำในข้อตกลงนี้ของท่าน (3) การละเมิดสิทธิของท่านโดยบุคคลที่สาม รวมทั่งสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิที่เยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (4) การละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวช้องใด ๆ และ (5) การเรียกร้องหรือค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของท่านในฐานะผู้ใช้งาน หรือจากข้อมูลที่ถูกส่งผ่านบัญชีใช้งานของท่าน

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านอีเมล [email protected]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า